Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en facturen afgegeven door Stichting Human Health Foundation zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.

Alle offertes die door Stichting Human Health Foundation zijn opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand.

Artikel 2.

Opdrachten die aan Stichting Human Health Foundation  worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

Artikel 3.

Derden kunnen aan de dienstverlening van Stichting Human Health Foundation geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Human Health Foundation voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 4.

Elke aansprakelijkheid van Stichting Human Health Foundation voor tekortkomingen van door Stichting Human Health Foundation ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 5.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Stichting Human Health Foundation aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Stichting Human Health Foundation gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 6

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Stichting Human Health Foundation. Bedragen in rekening gebracht inzake deelname aan workshops, opleidingen en trainingen dienen 2 weken voor aanvang te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Stichting Human Health Foundation. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de eerste dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.

Een geannuleerd gesprek of huur kantoor en/of presentatieruimte of traject zal in rekening worden gebracht als dit gesprek of het gehuurde of traject binnen 48 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren aan Stichting Human Health Foundation.

Deelnamekosten aan workshops en trainingen zijn verschuldigd wanneer:

Annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang; het volledige bedrag is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang; 50% is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen drie maanden voor aanvang; er wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht

Artikel 8.

Stichting Human Health Foundation behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij de eerste facturering, zijn opvraagbaar en zijn ook te vinden op www.humanhealthfoundation.nl

 

Algemene voorwaarden Stichting Human Health Foundation d.d. augustus  2015