Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Algemene Bepalingen 2015

Algemene bepalingen 2015

1. definities:

In deze algemene bepalingen wordt bedoeld met:

 • Human Health Foundation: stichting Human Health Foundation dan wel HHF
 • Het fonds: Human Health Foundation fonds
 • U: diegene die de aanvraag indient en aan wie het fonds een eventueel toezegging doet.
 • Motivatiebrief: de brief waarin het fonds verantwoord waarom wel of geen bijdrage beschikbaar gesteld wordt. Een toezegging is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Aanvragen die niet volledig voldoen aan deze criteria worden, op voorhand, niet in behandeling genomen. Deze zijn terug te vinden in de motivatiebrief en in deze algemene bepalingen.
 • Doel: het doel waarvoor de bijdrage bedoeld is en wordt omschreven in  de aanvraag.
 • Bijdrage: het geld dat de commissie van advies toekent aan het doel. De bijdrage is éénmalig en kan tussentijds niet verhoogt worden. De bijdrage is uitsluitend bestemd voor omschreven doel in de aanvraag. Bij niet volledige besteding of andere aanwending van de beschikbare gelden zal een terugvordering verzoek gedaan worden. De bijdrage kan gesteld worden op een bepaald percentage van de kosten of op een gedeelde eigen bijdrage.
 • Commissie van advies: het onafhankelijke orgaan binnen de Human Health Foundation die het fonds beheerd en de aanvragen beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria.

2. algemeen:

 • De motivatiebrief is bindend in haar besluit.
 • De brief zal bij een toezegging in tweevoud opgesteld worden. 1 exemplaar voor uw administratie en 1 exemplaar om te ondertekenen en te retourneren.
 • De toezegging wordt van kracht zodra een getekend exemplaar retour ontvangen is.
 • De toezegging vervalt na twee weken als u niet binnen deze periode na dagtekening van de brief een, rechtsgeldig ondertekend en ingevuld exemplaar retour gestuurd heeft aan het fonds. Deze termijn is bindend en hier wordt alleen van afgeweken na vooraf schriftelijk verleende toestemming van het fonds.
 • Wanneer in deze algemene bepalingen een bepaling staat in strijd met een bepaling uit de motivatiebrief, dan geldt de bepaling in de brief.
 • Toezegging van het gewenste bedrag is volledig gebaseerd op de aanvraag en de volledigheid van deze aanvraag, zoals de onderliggende stukken en correspondentie bijgevoegd.
 • Wijzigingen in de omstandigheden tijdens de procedure dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk bekend te worden gemaakt aan het fonds. Dit kan de besluitvorming en de hoogte van de aanvraag beïnvloeden.
 • Het fonds zal en kan niet iedere aanvraag honoreren.
 • Een schenking van het fonds is vrijgesteld van schenkingsrecht.
 • Het fonds vergoedt geen kosten die al gemaakt zijn voor de aanvraag.
 • Het fonds heeft het recht de toezegging te gebruiken in haar publicaties.

3. uw verplichtingen:

 • De toegekende bijdrage mag uitsluitend en alleen aan het doel, zoals in de aanvraag omschreven staat en in de motivatiebrief onderstreept wordt, besteedt worden.
 • U moet de bijdrage en uitgaven verantwoorden op de manier, zoals beschreven in de motivatiebrief.
 • Het fonds ontvangt met belangstelling een foto of anderszins van het gerealiseerde doel.
 • Het fonds kan ten allen tijden op eigen verzoek het gebruik en besteding tussentijds controleren.
 • Overdracht naar anderen van gelden of goederen is uitgesloten, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het fonds.

4. bijdrage:

 • Indien inkomsten en uitgaven niet volledig in evenwicht zijn zal bij een tekort deze niet vanuit het fonds gedekt worden. Bij een overschot zal dit bedrag worden gerestitueerd aan Human Health Foundation en weer beschikbaar komen voor andere aanvragen.

5. geen cessie

 • Het is u strikt verboden de toekenning van het fonds aan een derde over te dragen.

6. einde overeenkomst:

 • De overeenkomst eindigt zodra de motivatiebrief en eventuele toegekende bijdrage uitgekeerd is en het omschreven doel gerealiseerd is. De in punt 3 en 4 omschreven rechten en verplichtingen blijven onverminderd voortbestaan.

7. Tussentijdse beëindiging:

 • Het fonds mag deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien u:
 • niet binnen 3 maanden na dagtekening van de motivatiebrief met de uitvoering van het project begonnen bent;
 • het project niet voor de einddatum heeft voltooid;
 • een verplichting (punt 3) niet of niet behoorlijk nakomt;
 • in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 • uw activiteiten of doel staakt of aanpast, zodanig dat deze niet meer aansluiten en passen binnen de doelstellingen van het fonds, de aanvraag of toezegging vallen;
 • door uw activiteiten, besluitvorming, gedrag of anderszins, zulks ter beoordeling van het fonds, het fonds schade toebrengt;
 • het fonds kennis krijgt van feiten en/of omstandigheden aangaande het project of uw persoon die de besluitvorming van de commissie anders had kunnen leiden.
 • In het geval van ontbinding bent u verplicht om al hetgeen dat u al in het kader van de toezegging van het fonds ontvangen heeft binnen een termijn van 7 dagen retour te storten op de rekening van het fonds van Human Health Foundation.

Alleen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het fonds voor verlenging termijn vrijwaren u van bovenstaande.

8. terugvordering:

 • Het fonds behoudt zich alle rechten voor, met name het recht om na beëindiging van de overeenkomst, de toezegging geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, indien u;
 • in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 • uw activiteiten of doel staakt of aanpast, zodanig dat deze niet meer aansluiten en passen binnen de doelstellingen van het fonds, de aanvraag of toezegging vallen;
 • door uw activiteiten, besluitvorming, gedrag of anderszins, zulks ter beoordeling van het fonds, het fonds schade toebrengt.

9. overige procedures:

 • Op de website en op aanvraag zijn de procedures voor klachten, heroverwegingen en publiciteit te vinden.

10. geschillen:

 • Op deze overeenkomst en de motivatiebrief is Nederland recht van toepassing, Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de motivatiebrief, eventuele toezegging of deze algemene bepalingen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.